Recollida Saques vegetals

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat per tal de donar resposta a la sol·licitut que ha presentat. El responsable del fitxer és l’AJUNTAMENT D'OLESA DE BONESVALLS i podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals presencialment, mitjançant comunicació escrita i adjuntant fotocòpia del DNI i la documentació complementària, si s’escau, a la seu de l’Ajuntament (Plaça de la Vila, 1 Olesa de Bonesvalls), o bé mitjançant el formulari electrònic que es troba a l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament.

Autoritzo a l'Ajuntament de Olesa de Bonesvalls a trametrem informació de les seves activitats, incloent per mitjans electrònics.
Política de privacidad   |   Denunciar abuso
Su envío está siendo procesado. No cierre la ventana del navegador hasta que finalice el proceso.