Her kan du registrere spørsmål, komme med bestillinger, rapportere avvik eller skader, rapportere behov for utføring av tjenester m.v. når det gjelder park og idrett, kulturbygg, tilskudd til kulturformål og andre oppgaver seksjon utvikling og anlegg har ansvaret for.

Etter registrering får du kvittering for at saken er mottatt. Videre tilbakemelding og oppfølging avhenger av typen henvendelse.

Med vennlig hilsen

Kongsberg kommune
kultur og velferdstjenesten, seksjon utvikling og anlegg.
---------------------------------------------------------------------------------
Inneholder din henvendelse informasjon som av hensyn til deg, andre innbyggere eller Kongsberg kommune ikke bør være allment tilgjengelig anmoder vi om at henvendelsen skjer via brev til Kongsberg kommune, PB 115, 3602 Kongsberg og ikke via dette serviceskjemaet. Slik innsending er ingen garanti for at henvendelsen unntas offentlighet, men det muliggjør en offentlighetsvurdering i henhold til regelverk.
----------------------------------------------------------------------------------


Her kan du laste opp tekst og bildefiler m.v. med utfyllende informasjon.Powered by Smartsheet Forms
Privacy Policy   |   Report Abuse
Your submission is being processed. Please do not close this browser window until complete.