แบบฟอร์มการรับงานฝ่าย Maintenance


* กรณี สาขาในตึก หรือ อาคาร ให้ระบุชั้น ปกติ *
* กรณีสาขาที่อยู่ในห้าง ให้ระบุชั้นที่สาขาอยู่ได้เลย *ใส่ ' ก่อนและตามด้วยเลข เช่น '02xxxxxxx


ใส่ ' ก่อนและตามด้วยเลข เช่น '08xxxxxxxx


กรณีเป็นสาขาให้ใช้ Email : สาขาได้เลย


ชื่อ - นามสกุล
กรุณาแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปถ่ายหน้างาน : ไม่เกิน 6 รูปๆละไม่เกิน 100KB


Privacy Policy   |   Report Abuse
Your submission is being processed. Please do not close this browser window until complete.