Koj yog ib tug neeg tseem ceeb yuav los pab ua kom lub nroog Minneapolis txoj cai Vision Zero tshwm sim. Cov kev tsheb sib nraus ua tau muaj kev tas sim neej thiab raug mob hnyav heev yog tej yam uas tsis tas yuav tshwm sim thiab feem ntau yeej txwv tau kom txhob muaj ntxiv lawm, ib feem mas yog qhov hais tias txhua leej txhua tus muaj kev ceev faj thaum uas tsav tsheb mus los hauv lub nroog. Yog tias koj los mus lees lub txheej nram qab no, koj yeej ua koj li feem xyuam los pab tshem tawm cov kev tas sim neej thiab kev raug mob uas tau tshwm sim los ntawm tsheb sib nraus ntawm lub nroog Minneapolis cov kev tsheb tsis pub dhau lub xyoo 2027.


Maj mam tsav tsheb thiab muaj kev ceeb toom pom tib neeg taug kev thiab caij luv tees;

Saib taus hais tias cov neeg tau kev muaj txoj cai mus ua ntej;

Tsis txhob muaj tej yam cuam tshuam kev tsav tsheb, xam tas nrho tej kev siv xov tooj ntawm tes thaum tsav tsheb;

Tsis txhob tsav tsheb thaum qaug dej caw los yog yeeb tshuaj hlo li; thiab

Pab nthuav cov lus hais txog qhov kev lees lub txheej ntawm no thiab Vision Zero. #VisionZeroMpls
Yog koj xee koj lub npe ces yog koj pab txhawb Lub Nroog Minneapolis cov homphiaj Vision Zero kom mus tau deb.Muab koj lub chaw nyob email rau peb muab ntxiv rau peb daim ntawv teev npe Vision Zero (nyob ntawm koj yeem).


Peb xav paub txog koj ntxiv thaum uas peb ua kom cov kev tsav tsheb muaj kev nyab xeeb dua rau txhua leej txhua tus hauv Minneapolis. Cov ntsiab lus peb sib sau tau los hauv qab no yog muab los npaj tawm tswv him nkaus xwb, thiab ua kom peb paub meej tias peb nquag hu txog rau coob tus neeg nyob thiab ua qua tuaj saib lub nroog Minneapolis.
Koj puas ntau ntsib tej yam dabtsi los yog muaj ib zaj dab neeg dabtsi hais txog kev tsheb sib tsoo uas koj xav qhia rau sawvdaws paub? Yog muaj, thov muab qhia rau sawvdaws paub.
Thaum us koj nias "Xa mu," lawm, koj yuav raug muab xa mus rau Lub Nroog Minneapolis nplooj ntawv tshaj xo Vision Zero. Thov teev npe rau peb yog tias koj xav tau txais cov lus tso tawm tshiab txog cov haujlwm peb ua thiab cov hauv kev los mus koom tes rau yam tom ntej.


Powered by Smartsheet Forms
Privacy Policy   |   Report Abuse
Your submission is being processed. Please do not close this browser window until complete.