GRANTOVÁ VÝZVA 2019

Formulár žiadosti

Ulica, popisné číslo
(zápis v obchodnom registri, živnostenský list)


(právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia):


(meno, priezvisko, titul a funkcia štatutárneho zástupcu)telefónne číslo s predvoľbouvyplní žiadateľ, ktorý mesto Košice POŽIADAL o poskytnutie dotácie
(500 znakov)


(meno, priezvisko a titul)
pri 3-ročnom grante uveďte požadovanú dotáciu za každý rok napr. 2018 - 5000 €, 2019 - 4000 €, 2020 - 2000 €uveďte konkrétne miesto/miesta realizácie, charakteristiku podujatia. (max. 3000 znakov)


uveďte ako projekt napĺňa priority kultúrnej stratégie


uveďte aktivity projektu, rozsah a časový harmonogram


uveďte mená realizátorov, spôsob financovania a druhy zdrojov


partnerov, účinkujúcich a ďalších účastníkov projektu, príp. ďalšie doplňujúce informácie podľa typu projektu


opíšte prínosy výstupov projektu


uveďte spôsob komunikácie a propagácie podujatia a jeho aktivít, zároveň akým spôsobom plánujete propagovať Mesto Košice


opíšte udržateľnosť projektu

Túto kópiu je potrebné vytlačiť, podpísať a doručiť na adresu uvedenú vo výzve.


Privacy Policy   |   Report Abuse
Your submission is being processed. Please do not close this browser window until complete.